महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

MAHARASHTRA STATE OBC FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION LTD

उपकंपनी
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - कोकण विभाग )
जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - सर्व जिल्हे )
संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - सर्व जिल्हे )
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
( महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम )
  2527 5374 | 2529 9685
  homsobcfdc[at]gmail[dot]com
   
   

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

MAHARASHTRA   STATE   OBC   FINANCE   &   DEVELOPMENT   CORPORATION   LTD


उपकंपनी

शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - कोकण विभाग )

जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - सर्व जिल्हे )

संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - सर्व जिल्हे )

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
( महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम )


१ ) राज्य शासनाकडून महामंडळास प्राप्त भाग भांडवल
( अधिकृत भाग भांडवल रु.२५०.०० कोटी )

(रु. लाखात)

अ.क्र. वर्ष प्राप्त भांडवल
१. १९९८ - १९९९ ५०.००
२. १९९९ - २००० ३५०.००
३. २००० - २००१ १५९.००
४. २००१ - २००२ १०३.७०
५. २००२ - २००३ ४२५.२५
६. २००३ - २००४ २००.००
७. २००४ - २००५ ११००.००
८. २००५ - २००६ १०००.००
९. २००६ - २००७ ५००.००
१०. २००७ - २००८ ७००.००
११ २००८ - २००९ ४००.००
१२. २००९ - २०१० ३२०.००
१३. २०१० - २०११ १०००.००
१४. २०११ - २०१२ ४४३७.००
(१५००+२९३७ )
१५. २०१२ - २०१३ १२००.००
१६. २०१३ - २०१४ १२००.००
१७. २०१४ - २०१५ ३५०.००
१८. २०१५ - २०१६ ०.००
१९. २०१६ - २०१७ ०.००
२०. २०१७ - २०१८ ०.००
२१. २०१८ - २०१९ ०.००
२२. २०१९ - २०२० २६५९.२०
२३. २०२० - २०२१ ०.००
२४. २०२१ - २०२२ ५५००.००
२५. २०२२ - २०२३ ३४०.००
एकूण २१९९४.१५


२ ) शासनाकडून प्राप्त भाग भांडवलामधून राज्य महामंडळाच्या २०% बीज भांडवल,
थेट कर्ज योजनेंतर्गत तसेच राष्ट्रीय महामंडळाच्या योजनांतील महामंडळाचा सहभाग :-

(रु. लाखात)

अ.क्र. वर्ष २०% बीज भांडवल योजना थेट कर्ज योजनेतील वितरण राष्ट्रीय महामंडळाच्या योजनांतील एकूण वितरीत निधी
(राज्य महामंडळाचा सहभाग)
लाभार्थी संख्या वितरण लाभार्थी संख्या वितरण लाभार्थी संख्या राज्य महामंडळाचा सहभाग
२००० - २००१ ५०५ ८८.४६ - - निरंक निरंक ८८.४६
२००१ - २००२ ८५४ १८१.५९ - - १७३ २४.३३ २०५.९२
२००२ - २००३ ७६५ १४७.४१ - - १२४६ ३३.३९ १८०.८०
२००३ - २००४ ८०५ १४७.०२ - - ३२४१ ११०.६० २५७.६२
२००४ - २००५ ८५८ १४३.६२ - - ३७१० १९५.०७ ३३८.६९
२००५ - २००६ १००५ २४०.२७ - - २३४३ ९७.६४ ३३७.९१
२००६ - २००७ ८६३ १२८.१९ - - १३८९ १४९.९८ २७८.१७
२००७ - २००८ ५४८ १०९.२७ - - १८८६ १०५.०७ २१४.३४
२००८ - २००९ ६९९ १५२.०९ - - १४५९ १२५.७० २७७.७९
१० २००९ - २०१० ६२१ १६५.६७ - - १५९२ १४७.८७ ३१३.५४
११ २०१० - २०११ ५०० १६२.३५ - - ३१८ २२.९८ १८५.३३
१२ २०११ - २०१२ ४१४ १५९.६७ - - ९९५ १०२.४६ २६२.१३
१३ २०१२ - २०१३ ३६३ १४६.३१ - - ९५० १२१.५४ २६७.८५
१४ २०१३ - २०१४ ४०२ १७६.४२ - - ११७५ १२६.२३ ३०२.६५
१५ २०१४ - २०१५ ४२७ २०५.०२ ०.०० ८६३ ७५.४० २८०.४२
१६ २०१५ - २०१६ ३८२ १९०.८२ ६३२ १५७.०५ ६५९ ३३.५६ ३८१.४३
१७ २०१६ - २०१७ २१९ ११४.९८ ९९१ २४७.७५ २०० ७.२४ ३६९.९७
१८ २०१७ - २०१८ १६५ ७६.२१ ५८९ १४७.२५ १०९ २.४१ २२५.८७
१९ २०१८ - २०१९ ६६ २८.७८ ६६ १६.५० २७ ०.५७ ४५.८५
२० २०१९ - २०२० ४३ १७.६३ ३२ ८.०० ०.१६ २५.७९
२१ २०२० - २०२१ १३ ५.८६ १९५ १९१.१० - - १९६.९६
२२ २०२१ - २०२२ 4 2.30 241 238.70 - - 241.00
२3 २०२2 - २०२3 3 1.10 219 218.35 - - 219.45
एकूण १०५24 २७91.0४ २965 1224.70 २२338 1482.20 5497.94


३ ) राज्य शासनाकडून महामंडळास प्राप्त हमी व त्यापोटी राष्ट्रीय मागासवर्ग विकास महामंडळ, नवी दिल्ली यांचेकडून प्राप्त निधी :-

(रु. कोटीत )

अ.क्र. वर्ष प्राप्त हमी प्राप्त निधी
१. २००१ - २००२ ३.०० २.८०
२. २००२ - २००३ २२.०० ६.७०
३. २००३ - २००४ २५.०० २३.००
४. २००४ - २००५ २५.०० १६.००
५. २००५ - २००६ -- १२.००
६. २००६ - २००७ -- १५.००
७. २००७ - २००८ -- १५.००
८. २००८ - २००९ ५०.०० ६.६५
९. २००९ - २०१० -- ७.५०
१०. २०१० - २०११ -- ६.००
११. २०११ - २०१२ -- १३.७५
१२. २०१२ - २०१३ -- ६.२५
१३. २०१३ - २०१४ -- १२.५०
१४. २०१४ - २०१५ ७०.५० ५.००
१५. २०१५ - २०१६ - -
१६. २०१६ - २०१७ - -
१७. २०१७ - २०१८ - -
१८. २०१८ - २०१९ - -
१९. २०१९ - २०२० - -
२०. २०२० - २०२१ - -
एकूण १९५.५० १४८.१५४ ) राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकरणे,
प्राप्त निधी व वितरीत निधी याचा तपशील:-

(रु. लाखात)

अ.क्र. वर्ष मंजूर प्रकरणे प्राप्त निधी वितरीत निधी कर्जवाटप लाभार्थी संख्या
लाभार्थी संख्या रक्कम
२००० - २००१ ४६१ ३३७.५१ २८०.०० १३८.०१ १७३
२००१ - २००२ १९५१ १२६८.३७ ६६९.६५ ६५२.०५ १२४६
२००२ - २००३ ८०५० ३९३०.३८ २२९९.५० १९७५.९४ ३२४१
२००३ - २००४ १०१६ ४६८.५६ १६००.०० १८७६.५७ ३७१०
२००४ - २००५ ४३५ १४४.०० १२००.०० ८७४.२४ २३४३
२००५ - २००६ १२४३ १६७५.९५ १५००.०० १२५७.८० १३८९
२००६ - २००७ २५२७ १७२४.९९ १५००.०० १०३८.०० १८८६
२००७ - २००८ ८८० १३९३.४१ ६६५.०० ११८४.२९ १४५९
२००८ - २००९ ८१९ ११७५.६९ ७५०.०० १३३७.४७ १५९२
१० २००९ - २०१० ५८९ ४६५.७२ ६००.०० २१६.७६ ३१८
११ २०१० - २०११ २९५३ २६८०.०० १३७५.०० ८८७.७४ ९९५
१२ २०११ - २०१२ १४५६ १५०५.३२ ६२५.०० १०६३.७० ९५०
१३ २०१२ - २०१३ १०३८ १७१५.५३ १२५०.०० ११५७.७७ ११७५
१४ २०१३ - २०१४ ५१६ ६२९.९४ ५००.०० ७१८.४० ८६३
१५ २०१४ - २०१५ ८१५ ८४४.३६ ०.०० ३५९.३८ ६५९
१६ २०१५ - २०१६ ०.०० ०.०० ७६.०४ २००
एकूण २४७४९ १९९५९.७३ १४८१४.१५ १४८१४.१६ २२१९९

टिप : १) सन २०१४-१५ नंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ , नवी दिल्ली यांचेकडून कोणताही निधी प्राप्त न झाल्याने राज्य महामंडळाकडून मंजूरी व निधी वितरण करण्यात आले नाही.
         २) शासन निर्णय क्र:- वनाम - २०१९ / प्र. क्र. ४५ / महामंडळे, दि. १३ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये राष्ट्रीय महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्या योजना राबविण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे.५ ) राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्या योजनांतर्गत
योजनानिहाय कर्जवितरणाची माहिती

(रु. लाखात)

अ.क्र. योजना सन २००१ - २००२ सन २००२ - २००३ सन २००३ - २००४ सन २००४ - २००५ सन २००५ - २००६
लाभार्थी रक्कम लाभार्थी रक्कम लाभार्थी रक्कम लाभार्थी रक्कम लाभार्थी रक्कम
१० ११ १२
मुदती कर्ज ९५ १३०.८८ ६७६ ४३९.३२ २००० १५५०.०३ १५२९ १५८०.२८ १२७७ ५८३.२८
४५% मार्जिन मनी ०.०० ५६ ९९.८७ ६४ १०९.३४ १६ २६.६६ १२ १८.७७
स्वयं-सक्षम ०.०० ०.०० १६ ४३.३१ ४.०५ १०.८०
शैक्षणिक ०.२० २३९ ६५.०८ ३०६ ७५.४२ ४४४ १०५.७८ ४३६ ९५.१४
स्वर्णिमा ०.०० ६९ ३२.७८ ३३६ १५६.५१ १६९ ७०.१३ ३२८ १३१.२९
सुक्ष्म पत पुरवठा ७७ ६.९३ २०६ १५.०० ५१९ ४१.३३ १५५० ८९.६७ २३२ २८.५५
महिला समृध्दी ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ५२ ६.४१
एकूण १७३ १३८.०१ १२४६ ६५२.०५ ३२४१ १९७५.९४ ३७१० १८७६.५७ २३४३ ८७४.२४
अ.क्र. योजना सन २००६ - २००७ सन २००७ - २००८ सन २००८ - २००९ सन २००९ - २०१० सन २०१० - २०११
लाभार्थी रक्कम लाभार्थी रक्कम लाभार्थी रक्कम लाभार्थी रक्कम लाभार्थी रक्कम
१३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२
मुदती कर्ज ९४८ ११३८.२२ ५२८ ७३२.०१ ७३६ ९५६.६१ ८२३ ११२४.४१ १०४ १२६.०९
४५% मार्जिन मनी २.०० १६ २९.४७ १२ २०.४३ ३० ५५.७९ १९ ३७.२०
स्वयं-सक्षम ०.०० १२.६९ १७.५५ ०२ ६.३० ०.००
शैक्षणिक १४९ ३५.६७ ५२२ १५२.८६ ५५५ १५२.६६ ३२६ ८९.७१ १७६ ४४.९१
स्वर्णिमा १३० ६०.१८ ७० ३१.५४ ४६ १९.२९ ५७ २५.१८ १९ ८.५६
सुक्ष्म पत पुरवठा १४१ १९.३५ ७१९ ७६.०५ ७० १४.८५ १२६ १९.८० ०.००
महिला समृध्दी २० २.३८ २४ ३.३८ ३२ २.९० २२८ १६.२९ ०.००
एकूण १३८९ १२५७.८० १८८६ १०३८.०० १४५९ ११८४.२९ १५९२ १३३७.४८ ३१८ २१६.७६
अ.क्र. योजना सन २०११ - २०१२ सन २०१२ - २०१३ सन २०१३ - २०१४ सन २०१४ - २०१५
लाभार्थी रक्कम लाभार्थी रक्कम लाभार्थी रक्कम लाभार्थी रक्कम
२३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३०
मुदती कर्ज ७८९ ८३४.५१ ७५४ ९८७.०६ ६४७ ९५९.६९ ४०४ ५३७.३७
४५% मार्जिन मनी ११ १९.७१ १५ २४.६९ २१ ३४.४७ १९ ३१.७९
स्वयं-सक्षम ०.०० ०.०० ०.०० ०.००
शैक्षणिक ४० १३.७७ १६८ ४५.३० ४३३ १४२.६१ ३९५ १२७.३९
स्वर्णिमा १६ ७.६० १३ ६.६५ २४ १५.२० ३५ १९.७१
सुक्ष्म पत पुरवठा २० ३.६० ०.०० ०.०० ०.००
महिला समृध्दी ११९ ८.५५ ०.०० ५० ५.८० १० २.१४
एकूण ९९५ ८८७.७४ ९५० १०६३.७० ११७५ ११५७.७७ ८६३ ७१८.४०
अ.क्र. योजना सन २०१५ - २०१६ सन २०१६ - २०१७ एकूण
लाभार्थी रक्कम लाभार्थी रक्कम लाभार्थी रक्कम
३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६
मुदती कर्ज २१५ १९२.६४ १.५३ ११५२७ ११८७३.९३
४५% मार्जिन मनी १४ २४.०९ ९.३४ ३११ ५४३.६२
स्वयं-सक्षम ०.०० ०.०० ४१ ९४.७०
शैक्षणिक ३९७ १२९.३५ १९३ ६५.१७ ४७८० १३४१.००
स्वर्णिमा १३ ८.८० ०.०० १३२५ ५९३.४२
सुक्ष्म पत पुरवठा २० ४.५० ०.०० ३६८० ३१९.६३
महिला समृध्दी ०.०० ०.०० ५३५ ४७.८५
एकूण ६५९ ३५९.३८ २०० ७६.०४ २२१९९ १४८१४.१५

गोषवारा
सन २००१ - ०२  ते  सन २०१६ - १७ पर्यंतचे कर्जवाटप

(रु. लाखात)

अ.क्र. योजना एकूण
लाभार्थी रक्कम
मुदती कर्ज ११५२७ ११८७३.९३
४५% मार्जिन मनी ३११ ५४३.६२
स्वयं-सक्षम ४१ ९४.७०
शैक्षणिक ४७८० १३४१.००
स्वर्णिमा १३२५ ५९३.४२
सुक्ष्म पत पुरवठा ३६८० ३१९.६३
महिला समृध्दी ५३५ ४७.८५
एकूण २२१९९ १४८१४.१५

टिप : १) सन २०१४-१५ नंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ , नवी दिल्ली यांचेकडून कोणताही निधी प्राप्त न झाल्याने राज्य महामंडळाकडून मंजूरी व निधी वितरण करण्यात आले नाही.
         २) शासन निर्णय क्र:- वनाम - २०१९ / प्र. क्र. ४५ / महामंडळे, दि. १३ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये राष्ट्रीय महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्या योजना राबविण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे.

६ ) महामंडळाची कर्जमाफी:-

(रु. लाखात)

अ.क्र. तपशील संख्या / रक्कम
१. लाभार्थी संख्या १३३४८
२. २०% बीज भांडवल कर्जमाफीची रक्कम ५०३.४४
३. राष्ट्रीय महामंडळाच्या सहभागाची कर्जमाफी ३७५.६०
४. राष्ट्रीय महामंडळाची कर्जमाफीची रक्कम ३९४३.१६
५. एकूण (२+३+४) ४८२२.२०
६. बँकेची कर्जमाफीची रक्कम ७९१.००
७. एकूण लाभार्थी संख्या १३३४८
८. एकूण कर्ज माफीची रक्कम (५+६) ५६१३.२०
९. राज्य शासनाकडून कर्जमाफीकरीता प्राप्त रक्कम ४९४८.५०

७ ) राष्ट्रीय महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्या कर्ज रक्कमेच्या परतफेडीची माहिती :-

(रु. लाखात)

अ.क्र. वर्ष परतफेड रक्कम एकूण
मुद्दल व्याज
१. २००१ - २००२ ०.५६ ९.२१ ९.७७
२. २००२ - २००३ १३.२७ ३२.६४ ४५.९१
३. २००३ - २००४ ८७.३४ ५६.७३ १४४.०७
४. २००४ - २००५ ३३४.३६ ९३.०३ ४२७.३९
५. २००५ - २००६ ५८३.१५ ९९.३१ ६८२.४६
६. २००६ - २००७ ७०३.१८ १२९.९१ ८३३.०९
७. २००७ - २००८ २३६.८७ १७७.८४ ४१४.७१
८. २००८ - २००९ ११३१.८२ १७३.३५ १३०५.१७
९. २००९ - २०१० २९९.८० ८२.६३ ३८२.४३
१०. २०१० - २०११ ६४३.९९ ३०७.०८ ९५१.०७
११. २०११ - २०१२ ३०८२.०१ ३००.६५ ३३८२.६६
१२. २०१२ - २०१३ २५४.५४ १३६.०९ ३९०.६३
१३. २०१३ - २०१४ ७५६.७६ ९४.०६ ८५०.८२
१४. २०१४ - २०१५ ४८५.०८ २७६.९२ ७६२.००
१५. २०१५ - २०१६ ४१८.७४ १८१.२६ ६००.००
१६. २०१६ - २०१७ ४४९.९७ १५०.०३ ६००.००
१७ २०१७ - २०१८ २९१.०० २३२.०० ५२३.००
१८. २०१८ - २०१९ ३५०८.७२ १४८.६७ ३६५७.३९
१९. २०१९ - २०२० ४३५.१९ ३०.१३ ४६५.३२
२०. २०२० - २०२१ १०९७.८० ३४.७८ ११३२.५८
एकूण १४८१४.१५ २७४६.३२ १७५६०.४७

टिप : माहे मार्च, 2021 अखेर राष्ट्रीय महामंडळाकडून घेतलेल्या संपूर्ण कर्जाची परतफेड करण्यात आलेली आहे.

८ ) महामंडळाच्या सर्व योजनांतर्गत सन २००० - ०१  ते  मार्च, २०२3 पर्यंतच्या एकूण वसूल रक्कमेचा तपशील :-

(रु.लाखात)

अ.क्र. वर्ष राज्य महामंडळाच्या
योजनांची झालेली वसूली
राष्ट्रीय महामंडळाच्या
योजनांची झालेली वसूली
एकूण वसूली
१. २००० - २००१ ०.३२ ०.०० ०.३२
२. २००१ - २००२ ३.५७ ०.६८ ४.२५
३. २००२ - २००३ ८.७२ ८.७४ १७.४६
४. २००३ - २००४ ५१.१४ ४०.३५ ९१.४९
५. २००४ - २००५ १२३.०० २४९.०० ३७२.००
६. २००५ - २००६ १३३.१० ३५२.०६ ४८५.१६
७. २००६ - २००७ १३६.२४ ३५५.९६ ४९२.२०
८. २००७ - २००८ १६३.२८ ४९८.३० ६६१.५८
९. २००८ - २००९ ९८.८१ ३९१.५१ ४९०.३२
१०. २००९ - २०१० ५८.४३ २०७.९६ २६६.३९
११. २०१० - २०११ ९४.७३ २२९.५३ ३२४.२६
१२. २०११ - २०१२ ९९.०१ २७०.८९ ३६९.९०
१३. २०१२ - २०१३ १०८.६४ ४३२.६० ५४१.२४
१४. २०१३ - २०१४ २४५.१६ ६८६.६१ ९३१.७७
१५. २०१४ - २०१५ २२४.५४ ७५८.७८ ९८३.३२
१६. २०१५ - २०१६ २१३.७४ ६५७.४० ८७१.१४
१७. २०१६ - २०१७ २६९.२२ ७३२.१४ १००१.३६
१८. २०१७ - २०१८ ३६०.०३ ८७७.९३ १२३७.९६
१९. २०१८ - २०१९ ३४५.५३ ७०२.०५ १०४७.५८
२०. २०१९ - २०२० १५२.९७ ४४३.७१ ५९६.६८
२१. २०२० - २०२१ ८०.५५ ३७९.७९ ४६०.३४
२2. २०२1 - २०२2 99.42 397.70 497.12
२3. २०२2 - २०२3 82.38 329.52 411.90
एकूण 3152.53 9003.21 12155.74

९ ) महामंडळाच्या लेखा परिक्षणाबाबतची सद्यस्थिती

अ.क्र. लेखावर्ष वस्तुस्थिती लेखे पटलावर ठेवल्याचा दिनांक
१. १९९९ - २००० लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.३०.०८.२००१
२. २००० - २००१ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.१८.१०.२००३
३. २००१ - २००२ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि. १६.०६.२००९
४. २००२ - २००३ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि. १६.०६.२००९
५. २००३ - २००४ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि. १६.०६.२००९
६. २००४ - २००५ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि. १६.०६.२००९
७. २००५ - २००६ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.२२.१२.२००९
८. २००६ - २००७ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.१७.०४.२०१२
९. २००७ - २००८ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.१९.१२.२०१२
१०. २००८ - २००९ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.१९.१२.२०१२
११. २००९ - २०१० लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.१९.१२.२०१२
१२. २०१० - २०११ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.१९.१२.२०१२
१३. २०११ - २०१२ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि. ३१.०७.२०१३
१४. २०१२ - २०१३ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि. २६.०२.२०१४
१५. २०१३ - २०१४ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.३०.०३.२०१५
१६. २०१४ - २०१५ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.१३.१२.२०१६
१७. २०१५ - २०१६ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.२०.१२.२०१७
१८. २०१६ - २०१७ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.१४.०३.२०२०
१९. २०१७ - २०१८ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.१४.०३.२०२०
२०. २०१८ - २०१९ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.११.०३.२०२२
२१. २०१९ - २०२० लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.२५.०३.२०२३
२२. २०२० - २०२१ या आर्थिक वर्षाचे सांविधानिक लेखा परिक्षण अंतिम टप्यात आहे.
२३. २०२१ - २०२२ या आर्थिक वर्षाचे अंतर्गत लेखा परिक्षण पूर्ण झाले आहे.
सांविधानिक लेखा परिक्षणाचे काम सुरु आहे.
२४. २०२२ - २०२३ या आर्थिक वर्षाचे अंतर्गत लेखा परिक्षण अंतिम टप्यात आहे.

मुख्य कार्यालय

प्रशासकीय भवन, ४ था मजला,रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग,चेंबूर, मुंबई ४०००७१
दूरध्वनी. 2527 5374 | 2529 9685
  homsobcfdc[at]gmail[dot]com

आमची जिल्हा कार्यालये

कोकण विभाग

 • 022-35597541
 • 022-35597541
 • 9869281787
 • 9869281787
 • 02141-224448
 • 02352-228470
 • 02362-228119

पुणे विभाग

 • 020-29523059
 • 02162-295184
 • 0233-2321513
 • 0217-2312595
 • 0231-2653512

नाशिक विभाग

 • 0253-2236073
 • 02562-278497
 • 0257-2261918
 • 0241-2450030
 • 02564-210062

छत्रपती संभाजीनगर विभाग

 • 0240-2341544
 • 02482-223420
 • 02452-227615
 • 02472-223863
 • 02442-232624
 • 02462-220865
 • 02382-253334
 • 02456-224442

अमरावती विभाग

 • 0721-2550339
 • 07262-248285
 • 07232-243052
 • 0724-2410221
 • 07252-231665

नागपूर विभाग

 • 0712-2956086
 • 07152-232881
 • ९६६५२७८०७४
 • 07172-262420
 • 07182-234037
 • 07132-223024
View All
© हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित. | साइट मॅप | वापरसुलभता |संपर्क करा Honoured for india by affix center