महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

MAHARASHTRA STATE OBC FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION LTD

उपकंपनी
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - कोकण विभाग )
जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - सर्व जिल्हे )
संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - सर्व जिल्हे )
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
( महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम )
  2527 5374 | 2529 9685
  homsobcfdc[at]gmail[dot]com
   
   

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

MAHARASHTRA   STATE   OBC   FINANCE   &   DEVELOPMENT   CORPORATION   LTD


उपकंपनी

शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - कोकण विभाग )

जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - सर्व जिल्हे )

संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - सर्व जिल्हे )

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
( महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम )


महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,


अ ) प्रशासन विभागाशी संबंधीत शासन निर्णय / परिपत्रके

अ.क्र. विषय शासन निर्णय / शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक व दिनांक मूळ प्रत pdf मूळ शासन निर्णयाची टंकलिखित प्रत pdf
१. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्तीय व विकास महामंडळ मर्या. स्थापना करणेबाबत क्र. इमाव १०९६ / प्र.क्र.३९५ / विघयो- २, दि.२५ सप्टेंबर, १९९८ २५.०९.१९९८ २५.०९.१९९८
२. विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या., मुंबई या महामंडळावर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या नेमणुकीबाबत. क्र.संकिर्ण-२०१७ / प्र.क्र.७ / महामंडळे, दि.११ जुलै, २०१७ ११.०७.२०१७ ११.०७.२०१७
३. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्तिय व विकास महामंडळातील संचालक मंडळातील शासकीय सदस्यांबाबत. क्र.इमाव-२०१७ / प्र.क्र.५२ / महामंडळे, दि.२९ सप्टेंबर, २०१७ २९.०९.२०१७ --
४. शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ या उपकंपनीची
( Subsidiary ) स्थापना करण्याबाबत.
कुविमं-२००६ / प्र.क्र.२८९ / विघयो-२, दि. २६ मार्च, २०१० २६.०३.२०१० २६.०३.२०१०
५. शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ या उपकंपनीचे संचालक मंडळाच्या रचनेबाबत. शुध्दीपत्रक-इमाव-२०१७ / प्र.क्र.२२ ( भाग-१ ) / महामंडळे,
दि. ०६.०३.२०१९.
०६.०३.२०१९ --
६. जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ या उपकंपनीची ( Subsidiary ) स्थापना करण्याबाबत. महामं 2023/ प्र.क्र.27/ महामंडळे,
दि. 0९.08.2023.
०९.08.2023 --
७. संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ या उपकंपनीची ( Subsidiary ) स्थापना करण्याबाबत. महामं 2023/ प्र.क्र.13/ महामंडळे,
दि. 09-08-2023.
0९.08.2023 --


ब ) प्रकल्प विभागाशी संबंधीत शासन निर्णय / परिपत्रके

अ.क्र. विषय शासन निर्णय / परिपत्रके क्रमांक व दिनांक मूळ प्रत pdf मूळ शासन निर्णयाची टंकलिखित प्रत pdf
१. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळातर्फे कार्यान्वित होणाऱ्या योजनांस मंजूरी देण्याबाबत. इमाव-२००० / ३४८ / प्र.क्र.३० / इमाव-६, दि.०८ फेब्रुवारी,२००० ०८.०२.२००० ०८.०२.२०००
२. लाभार्थी निवड समिती गठीत करणेबाबत परिपत्रक : इमाव - २०१९ / प्र.क्र.४० / महामंडळे, दि.०६.०७.२०१९ ०६.०७.२०१९ --
३. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राष्ट्रीय मागासवर्ग
वित्त आणि विकास महामंडळ, नवी दिल्ली या महामंडळाच्या योजना न राबविण्याबाबत.
वनाम-२०१९ / प्र.क्र.४५ / महामंडळे, दि.१३ सप्टेंबर, २०१९ १३.०९.२०१९ --
४. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेच्या कर्जाची मर्यादा रु.२५,०००/ वरुन रु.१,००,०००/- पर्यंत वाढविण्याबाबत. मंत्रिमं - २०१९ / प्र.क्र.१० / महामंडळे, दि. २८ जानेवारी, २०१९ २८.०१.२०१९ --
५. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या धर्तीवर समकक्ष रु.१०.०० लाखापर्यंतची वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळ (मर्या.) मार्फत राबविण्याबाबत इमाव - २०१९ / प्र.क्र.११ / महामंडळे, दि. २८ जानेवारी, २०१९ २८.०१.२०१९ --
६. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या धर्तीवर समकक्ष गट कर्ज व्याज परतावा योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळ ( मर्या.) मार्फत राबविण्याबाबत इमाव - २०१९ / प्र.क्र.१२ / महामंडळे, दि.२८ जानेवारी, २०१९ २८.०१.२०१९ --
७. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्याबाबत. इमाव 2021 / प्र.क्र.23 / महामंडळे, दि.06.12.2021 06.12.2021 --
8. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राज्यातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील युवक-युवतींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याकरीता योजना राबविण्याबाबत. इमाव 2021 / प्र.क्र.78 / महामंडळे, दि.21.02.2022 21.02.2022 --
9. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत इतर मागास प्रवर्गातील महिलांकरीता "महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा" योजना राबविण्याबाबत. इमाव 2018 / प्र.क्र.108 / महामंडळे, दि.07.06.2022 07.06.2022 --

क ) लेखा विभागाशी संबंधीत शासन निर्णय / परिपत्रके

अ.क्र. विषय शासन निर्णय / परिपत्रके क्रमांक व दिनांक मूळ प्रत pdf मूळ शासन निर्णयाची टंकलिखित प्रत pdf
१. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,मुंबई अधिकृत भाग भांडवलाची मर्यादा रु.५०.०० कोटी वरुन रु.२५०.०० कोटी करण्याबाबत. क्र.इमाव - २०१२ / प्र.क्र.२८१ / महामंडळे, दि.२१ नोव्हेंबर, २०१२ २१.११.२०१२ २१.११.२०१२

मुख्य कार्यालय

प्रशासकीय भवन, ४ था मजला,रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग,चेंबूर, मुंबई ४०००७१
दूरध्वनी. 2527 5374 | 2529 9685
  homsobcfdc[at]gmail[dot]com

आमची जिल्हा कार्यालये

कोकण विभाग

 • 022-35597541
 • 022-35597541
 • 9869281787
 • 9869281787
 • 02141-224448
 • 02352-228470
 • 02362-228119

पुणे विभाग

 • 020-29523059
 • 02162-295184
 • 0233-2321513
 • 0217-2312595
 • 0231-2653512

नाशिक विभाग

 • 0253-2236073
 • 02562-278497
 • 0257-2261918
 • 0241-2450030
 • 02564-210062

छत्रपती संभाजीनगर विभाग

 • 0240-2341544
 • 02482-223420
 • 02452-227615
 • 02472-223863
 • 02442-232624
 • 02462-220865
 • 02382-253334
 • 02456-224442

अमरावती विभाग

 • 0721-2550339
 • 07262-248285
 • 07232-243052
 • 0724-2410221
 • 07252-231665

नागपूर विभाग

 • 0712-2956086
 • 07152-232881
 • ९६६५२७८०७४
 • 07172-262420
 • 07182-234037
 • 07132-223024
View All
© हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित. | साइट मॅप | वापरसुलभता |संपर्क करा Honoured for india by affix center