महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

MAHARASHTRA STATE OBC FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION LTD

उपकंपनी
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - कोकण विभाग )
जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - सर्व जिल्हे )
संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - सर्व जिल्हे )
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
( महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम )
  2527 5374 | 2529 9685
  homsobcfdc[at]gmail[dot]com
   
   

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

MAHARASHTRA   STATE   OBC   FINANCE   &   DEVELOPMENT   CORPORATION   LTD


उपकंपनी

शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - कोकण विभाग )

जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - सर्व जिल्हे )

संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - सर्व जिल्हे )

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
( महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम )


महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीय जातींची यादीअलितकार वगळले वगळले
बडीआ बजानिया बाजीगर
बुट्टाल भांड, छप्परभांड, मुस्लीम भांड भवैया किंवा तारगल
१० भाविण ११ भिस्ती किंवा पखाली, सक्का १२ वगळले
१३ बारी किंवा बारई १४ बेरीया १५ बेसदेवा
१६ भडभुंजा, भूजवा, भूर्जवा , भूर्जी, भरडभूंजा, भूरंजी, भूंज १७ भांटा १८ भट, भाट
१९ चमथा २० चांदलगडा २१ चरण किंवा गढवी
२२ चारोडी २३ चिप्पा, छिपा २४ दास किंवा दांगडीदास
२५ दावगर २६ देपला २७ देवळी
२८ देवदिग, देवाडिगा, शेरीगार, मोईली २९ वगळले ३० ढोली, हश्मी / डफली
३१ वगळले ३२ वगळले ३३ वगळले
३४ वगळले ३५ गंधारप ३६ गुजराथ बोरी
३७ वगळले ३८ वगळले ३९ गढवी
४० वगळले ४१ वगळले ४२ गोचाकी
४३ गुरव, लिंगायत गुरव ४४ वगळले ४५ गवंडी, गुर्जर – कडिया
४६ हलेपैक ४७ वगळले ४८ वगळले
४९ जगीयासी ५० जजाक ५१ जतिया
५२ जातिगर ५३ जव्हेरी, परजीया सोनी ५४ वगळले
५५ जोगीण ५६ जोहारी ५७ जुलाहा, अन्सारी
५८ जंगम, मालाजंगम (विरभद्र), लिंगायत जंगम ५९ वगळले, चितारी - जिनगर ६० जाडी
६१ वगळले ६२ कम्मी ६३ कापडी
६४ वगळले ६५ खाटी ६६ वगळले
६७ वगळले ६८ वगळले ६९ कोंगाडी
७० कोर्चर ७१ वगळले ७२ कचोरा
७३ कादेरा ७४ वगळले ७५ कसबी
७६ वगळले ७७ वगळले ७८ वगळले
७९ वगळले ८० कुचबंध ८१ कुछारिया
८२ कुंभार किंवा कुम्हार, कुंबारा, कुंभारा, कुलाला, मूल्या, लिंगायत कुंभार ८३ कुणबी (पोटजात - लेवा कुणबी, लेवा पाटील, लेवा पटीदार, मराठा कुणबी व कुणबी मराठा) ८४ वगळले
८५ कची, कोइरी, कोईरी, कोयरी व कुशवाहा ८६ काठी ८७ कासार (पोटजात - कंचार, कचारी)
८८ लाभा ८९ लडीया, लढीया, लरिया ९० लडाफ, लइडाफ (नद्दाफ), मन्सुरी
९१ लखेरीया ९२ वगळले, हडाड / मिस्त्री, (लुहार, लुवार) ९३ वगळले
९४ मानभाव, महानुभाव भोपी, मानभाव भोपी ९५ वगळले ९६ मारवार बोरी
९७ मे ९८ मिना ९९ महली
१०० मेदार १०१ म्हाली १०२ मिठा
१०३ वगळले १०४ मथुरा १०५ नामधारी
१०६ नामधारी पैक १०७ निरशिकारी १०८ नावी, न्हावी(सलमानी, हजाम), वारिक, नाभिक, नापित, म्हाली, वालंद, हडपद, हज्जाम, नावीसेन, सलमानियाँ, लिंगायत न्हावी
१०९ नेथुरा ११० नोनीया, लोनिया, लुनिया, नुनिया १११ नक्काशी
११२ नीली ११३ नीलकांती ११४ नेकार जाडा
११५ पधारिया ११६ पडीयार ११७ पात्रदावरू
११८ फासेचरी ११९ फुडगी १२० पखाली, सक्का
१२१ पांचाळ १२२ पांका १२३ पेर्की, पेरकेवाड, पेरीके, पेरीका, पेरका
१२४ पुतलीगर १२५ परिट किंवा धोबी, तेलगू मडेलवार (परिट), धोबी, परीट, तेलगू मडेलवार (परीट), मडवळ, वट्टी (वॅटस), रजक, लिंगायत परीट , लिंगायत धोबी १२६ पाटकर, सोमवंशीय सहस्त्रार्जून क्षत्रिय, पटवेकरी, पटवेगार, पट्टेगार, पटेगार, पटवी, क्षत्रिय पाटकर, खत्री, क्षत्रिय
१२७ फुलारी, लिंगायत फुलारी १२८ राचेवर १२९ राईकरी, रायीकर
१३० बंडी १३१ रचबंधिया १३२ वगळले
१३३ वगळले १३४ राओत, रावत, राऊतीया १३५ वगळले
१३६ वगळले १३७ वगळले १३८ वगळले
१३९ वगळले १४० संजोगी १४१ सरानिया
१४२ वगळले १४३ वगळले १४४ वगळले
१४५ सुप्पालिंग, सपलिग, सपलिगा, सपालिगा, सपालिग, सुपलिग, सुप्पलिग, सुप्पलिगा (suppalig. sappaliga) १४६ सुथारिया (सिंधमधील) १४७ साहिस, साईस, शिस
१४८ सपेरा १४९ शिलावट १५० वगळले
१५१ वगळले १५२ वगळले १५३ शिंपी, इद्रिसी / दर्जी, साईसुतार, जैन शिंपी, श्रावक शिंपी, शेतवाळ, शेतवाल, सैतवाल, सैतवाळ, मेरू शिंपी / मेरू क्षत्रिय शिंपी, नामदेव शिंपी, तेलगु दर्जी, तेलगु शिंपी
१५४ सोनार, मारवाडी सोनार, मारवाडी सुनार, मारवाडी स्वर्णकार १५५ तांडेल १५६ वगळले
१५७ तारगला १५८ थेटवार १५९ थोरीया
१६० तांबट, त्वष्टा कासार, कासार १६१ थोग्ती १६२ वडी
१६३ वगळले १६४ वंसफोड, हिंदू धरकार १६५ वगळले
१६६ वर्थी १६७ वगळले १६८ येरकुला
१६९ आगरी, आगळे किंवा काळण १७० भावसार शिंपी, भावसार क्षत्रिय, रंगारी, भावसार रंगारी, रंगारी भावसार, भावसार क्षत्रिय रंगारी, रँग्रेझ, रंग्रेज (भावसार, रंगारी) १७१ कुरहीनशेट्टी
१७२ नीलगार, निली, निराळी १७३ कोसकांती देवांग १७४ सुतार, सुथार, वाढई, बाढी, वढई, बाढई, बढई, वाढी, वाडी, वधाई, पोटजाती: झाडे सुतार,पांचाळ सुतार, लिंगायत सुतार
१७५ फुतगुडी १७६ वगळले १७७ पिंजारा, पिंजारी, मन्सुरी
१७८ वगळले १७९ भिलाला १८० वगळले
१८१ तेली, तिळवण तेली, मराठा तेली, तराणे तेली, देशकर तेली, एरंडेल तेली, लिंगायत तेली, एक बैल तेली, दोन बैल तेली, सावतेली, एक बहिया तेली, घाँची १८२ माळी, (पोटजाती - फुलमाळी, फुले, हळदे, काचा, कडू, बावने, अधप्रभू, अधशेटी, जिरे, उंडे, लिंगायत माळी इ.) बागवान ( मुस्लीम धर्मीय ) भारत बागवान, मरार, मराळ, कोसरे, गासे वनमाळी, सावतामाळी, चौकळशी, वाडवळ, राईन (बागवान), पाचकळशी, तत्सम जाती: सोमवंशीय - पाठारे क्षत्रिय, पाठारे - क्षत्रिय - पाचकळशी, पाठारे क्षत्रिय सुतार, सास्टीकर, घोडेखाउ, एस.के.पी १८३ लोणारी
१८४ वगळले १८५ तलवार - कानडे / कानडी १८६ रघवी ( विदर्भ जिल्ह्यातील )
१८७ भंडारी,बावर्ची / भटीयारा ( मुस्लीम धर्मीय ) १८८ गानली किंवा गांडली १८९ पोवार किंवा पवार ( पोवार किंवा पवार आडनावे ) भोयर, भोइर, भोयीर
१९० काथार, काथारवाणी, कंठहार वाणी, वैश्यवाणी, नेवी, धाकड, मिटकरीवाणी, वाणी, बोरळ ( लिंगायत वाणी किंवा लाडवाणी सोडून ), बोराळ, बोरूळ, बोरड, तांबोळी, कुलवंत वाणी, कु.वाणी, वाणी ( कुलवंत ) कुलवंत-वाणी, कुणबी वाणी, वैश्य-वाणी, वै. वाणी, वैश्यवाणी, V. Wani, पानारी, लाडशाखीय वाणी, लिंगायत वाणी, लिंगायत तांबोळी १९१ मोमीन, वगळले १९२ फकीर बंदरवाला
१९३ वगळले १९४ घडशी १९५ तांबोळी, ( मुस्लीम धर्मीय पानफरोश. )
१९६ अनुसूचित जातीतून ख्रिश्चन धर्म स्विकारलेले १९७ लंझाड, लझाड १९८ यादव, अहिर
१९९ लाडसी २०० वगळले २०१ वगळले
२०२ अतार २०३ औंधिया २०४ बादक, बारव
२०५ बगळू २०६ मारवार बाओरी, मारबार वाघरी २०७ उदासी, वगळले
२०८ बालसंथनम २०९ मथुरा बंजारा २१० शिंगाडे बंजारा
२११ लंबाडे २१२ फानडे बंजारा २१३ सुनार बंजारा
२१४ धालिया बंजारा २१५ शिंगाड्या बंजारा २१६ बाओरिया
२१७ कोळी बारीया २१८ बथिनी २१९ बेगरी
२२० परदेशी, वगळले २२१ पोंग २२२ दासर
२२३ उचिला २२४ भांडदुरा, बिल्लवा, थिया, बेलछेडा २२५ खारवी, धीवर भोई
२२६ भोयर २२७ बिंदली २२८ बुरबुक
२२९ चादर २३० चक्रवदय - दासर २३१ चांडाळ
२३२ चेन्वू किंवा चेन्ववार २३३ चिमूर २३४ चिंताला
२३५ डाकालेरू २३६ दर्जी २३७ वगळले
२३८ कुरबा, कुरुबार २३९ हरकांत्रा, मांगेली, मांगेले पागे, संदुरी २४० वगळले
२४१ डोम्मारा २४२ गाडाबा किंवा गोडबा २४३ गंगाणी
२४४ गारोडी २४५ गोल्लेर २४६ गोदळा
२४७ हाबुरा २४८ हरणी २४९ हिल - रेडिडस
२५० देवेरी २५१ विनकर, वन्या, बनकर, बुनकर २५२ काछिया
२५३ कोराच,पाडलोर २५४ कलाल, कलार, लाड, लाडवक, गौड कलाल, शिव्हारे, जैन कलार ( लाड ब्राम्हण वगळून ) २५५ कांदेल
२५६ कसेरा २५७ कसाई, कसाब, कुरेशी २५८ कटीपामुला
२५९ किरार २६० ख्रिश्चन कोळी २६१ कोराचार किंवा कोरवे
२६२ कोडकू सह कोरवा २६३ कोमाकपु २६४ कोंडू
२६५ लखारी २६६ लोहार - गाडा, दोडी, खतवली, पांचाळ, पंचाल २६७ चुनारी
२६८ वगळले २६९ माहिल २७० मैदासी
२७१ माझवार २७२ मतियारा, मतिहारा २७३ मानकर खालु
२७४ मोंडीवार, मोंडीवारा २७५ मुंडा २७६ हजाम, कालसेरू, नावलिगा, कान्शी, नाभिक, नाई, वालंद
२७७ पाचभोटला, पाचबोटला २७८ पदमपारि २७९ भिस्ती
२८० पामूला २८१ पंचमा, पंचम २८२ पंडा
२८३ फर २८४ पिंजारी २८५ पुरवाली
२८६ राचभोया २८७ राउतिया २८८ संगारी
२८९ संताल २९० साऊन्ता किंवा सोन्ता २९१ सावतेली
२९२ सारे २९३ भावगर, शिव शिंपी, नामदेव २९४ शिंगडवा, शिंगाड्या
२९५ सिंधूर २९६ सोरें २९७ सुन्ना
२९८ सुन्नाई २९९ भडाई ३०० गंणिगा, गांची
३०१ थोटेवाडू ३०२ तिमाली ३०३ वालवाई
३०४ वडडेर ( कालावडेर किंवा पाथरोड ) ३०५ वनाडी ३०६ येनाडिवाडस
३०७ येरगोलावाड किंवा थेल्ला पामालवाडस ३०८ ओडेवार ३०९ मण्यार ( बांगडीवाला ), मण्यार, मणियार व मणेरी
३१० जातगार ३११ कराडी ३१२ कुंकूवाले
३१३ वगळले / वगळले / खातवाढई ३१४ वगळले ३१५ कोहळी
३१६ खाटिक, कुरेशी खाटिक, कसाई ३१७ डांगरी ३१८ वेडू ( वाघरी )
३१९ धावड ३२० निऱ्हाळी ( निराळी ) ३२१ चित्रकथी हरदास
३२२ बेस्ता, बेस्ती, बेस्तल्लू ३२३ परिवार ३२४ सावकलार
३२५ हणबर ३२६ दोडे गुजर, गुजर, लेवे गुजर, रेवे गुजर, रेवा गुजर, सुर्यवंशी गुजर, बडगुजर, तत्सम जाती: लोंढारी / पेंढारी ३२७ पहाड / पहाडी
३२८ गडरिया ३२९ मच्छिमार ( दाल्दी ) ३३० भालदार
३३१ अलकरी ३३२ पेंढारी ३३३ यलम / येलम / यल्लम
३३४ महात / माहूत, महावत ३३५ फकीर ३३६ लोध, लोधा,लोधी
३३७ नालबंद ३३८ कुलेकडगी, कुल्लेकडगी, कुलाकडगी, कुल्लाकडगी, लिंगायत कुल्लेकडगी ३३९ मुजावर
३४० मुलाणा, मुलाणी, मुलाणे ३४१ ईस्ट इंडियन, ईस्ट इंडियन ख्रिश्चन, ईस्ट इंडियन कॅथॉलीक ३४२ नेवेवाणी
३४३ वगळले ३४४ मुस्लीमधर्मीय काकर ३४५ दोरीक, कानोडी / कानडी
३४६ पटवा ३४७ राठोड ( आर्थिक निकषाच्या अधीन राहून ) ३४८ मारवाडी न्हावी
३४९ गुरडी, गुटरडी - कापेवार, गुराडी, गुर्डा - कापेवार, गुरड - कापू, गुरडी - रेडडी ३५० गावडा, गावडे ( GAWADA, GAVADA, GAWADE, GAVADE )टीप - उपरोक्त नमूद इतर मागासवर्गीय जातींबाबतचे संबंधीत शासन निर्णय:
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. सीबीसी - १० / २००८ / प्र.क्र.२३५ / मावक - ५, दि. २५ जून २००८
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग पत्र क्र.:- संकीर्ण - २००८ / यादी / प्र.क्र.५५३ / मावक - ५, दि. २६ सप्टेंबर, २००८
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र... सीबीसी - १० / २००८ / प्र.क्र.५९७ / मावक, दि.१८ ऑक्टोबर, २०१३
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. सीबीसी - १० / २०१४ / प्र.क्र.९ / मावक, दि. ०१ मार्च २०१४
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. सीबीसी - १० / २०१४ / प्र.क्र.८८ / मावक, दि. ०४ सप्टेंबर २०१४
विजाभज व इमाव आणि विमाप्र कल्याण विभाग शासन निर्णय क्र. सीबीसी - २०१९ / प्र.क्र.७२ / मावक, दि. ०४ जून २०१९
मुख्य कार्यालय

प्रशासकीय भवन, ४ था मजला,रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग,चेंबूर, मुंबई ४०००७१
दूरध्वनी. 2527 5374 | 2529 9685
  homsobcfdc[at]gmail[dot]com

आमची जिल्हा कार्यालये

कोकण विभाग

 • 022-35597541
 • 022-35597541
 • 9869281787
 • 9869281787
 • 02141-224448
 • 02352-228470
 • 02362-228119

पुणे विभाग

 • 020-29523059
 • 02162-295184
 • 0233-2321513
 • 0217-2312595
 • 0231-2653512

नाशिक विभाग

 • 0253-2236073
 • 02562-278497
 • 0257-2261918
 • 0241-2450030
 • 02564-210062

छत्रपती संभाजीनगर विभाग

 • 0240-2341544
 • 02482-223420
 • 02452-227615
 • 02472-223863
 • 02442-232624
 • 02462-220865
 • 02382-253334
 • 02456-224442

अमरावती विभाग

 • 0721-2550339
 • 07262-248285
 • 07232-243052
 • 0724-2410221
 • 07252-231665

नागपूर विभाग

 • 0712-2956086
 • 07152-232881
 • ९६६५२७८०७४
 • 07172-262420
 • 07182-234037
 • 07132-223024
View All
© हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित. | साइट मॅप | वापरसुलभता |संपर्क करा Honoured for india by affix center