2527 5374 | 2529 9685
  homsobcfdc@gmail.com
   
   

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

MAHARASHTRA   STATE   OBC   FINANCE   &   DEVELOPMENT   CORPORATION   LTD


उपकंपनी - शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
( महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम )


मुख्यालय

प्रशासकीय भवन, ४ था मजला,रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग,चेंबूर, मुंबई - ४०००७१
दूरध्वनी. 2527 5374 | 2529 9685

-: मुख्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी :-

अ.क्र.

नाव

पदनाम

१. श्री . प्रफुल्ल ठाकूर मा. व्यवस्थापकीय संचालक
२. श्री. आनंद सा. लोमटे महाव्यवस्थापक ( अ.का. )
३. श्री. आनंद सा. लोमटे उपमहाव्यवस्थापक (प्रकल्प )
४. श्री. देवानंद वि. भगतकर मुख्य वित्तीय अधिकारी ( अ.का. )
५. श्री. सचिन रा. पोटे मा. अध्यक्षांचे खाजगी सचिव
६. श्री. किशोर श्री म्हस्के सहाय्यक महाव्यवस्थापक (प्रशासन)
७. श्री. आनंद तु. मालुसरे सहाय्यक महाव्यवस्थापक (प्रकल्प)
८. श्रीमती. दर्शना द. खिलारी उच्च श्रेणी लघुलेखिका
९. श्रीमती. ज्योती प्र. जाधव उच्चश्रेणी लघुलेखिका
१०. श्री. देवानंद वि. भगतकर लेखापाल
११. श्री. मोहन रा. दळवी लेखापाल
१२. श्री. प्रमोद प. काबाडी वसुली निरिक्षक ( अ.का )
१३. श्री. गणेश गो. जाधव वाहन चालक
१४. श्री. राजाराम निं. शेळके शिपाई

मुख्य कार्यालय

प्रशासकीय भवन, ४ था मजला,रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग,चेंबूर, मुंबई ४०००७१
दूरध्वनी. 2527 5374 | 2529 9685
  homsobcfdc@gmail.com

आमची जिल्हा कार्यालये

कोकण विभाग

 • 022-26591335
 • 022-26591335
 • 8879945080
 • 8879945080
 • 02141-224448
 • 02352-228470
 • 02362-228119

पुणे विभाग

 • 020-29523059
 • 02162-295184
 • 0233-2321513
 • 0217-2312595
 • 0231-2653512

नाशिक विभाग

 • 0253-2236073
 • 02562-278497
 • 0257-2261918
 • 0241-2450030
 • 02564-210062

औरंगाबाद विभाग

 • 0240-2341544
 • 02482-223420
 • 02452-227615
 • 02472-223863
 • 02442-232624
 • 02462-220865
 • 02382-253334
 • 02456-224442

अमरावती विभाग

 • 0721-2550339
 • 07262-248285
 • 07232-243052
 • 0724-2410221
 • 07252-231665

नागपूर विभाग

 • 0712-2956086
 • 07152-232881
 • 9423677744
 • 07172-262420
 • 07182-234037
 • 07132-223024
View All
© हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित. | साइट मॅप | वापरसुलभता |संपर्क करा Honoured for india by affix center