2527 5374 | 2529 9685
  homsobcfdc@gmail.com
   
   

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

MAHARASHTRA   STATE   OBC   FINANCE   &   DEVELOPMENT   CORPORATION   LTD


उपकंपनी - शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
( महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम )


जिल्हा कार्यालये

कोकण विभाग

क्र.

जिल्हा

जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव

कार्यालयाचा पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

१.

मुंबई शहर

श्री. अरुण पी. माने

शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ,
गृहनिर्माण भवन, तळ मजला, गाळा नं. ३३, कलानगर, बांद्रा, (पुर्व), मुंबई-४०००५१
dmobcmumbaicity@gmail.com
View On Map
022-26591335
9820683621
२.

मुंबई उपनगर

श्री. अरुण पी. माने (अ.का.)

शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ,
गृहनिर्माण भवन, तळ मजला, गाळा नं. ३३, कलानगर, बांद्रा, (पुर्व), मुंबई-४०००५१
dmobcmumbaicity@gmail.com
View On Map
022-26591335
9820683621
३.

ठाणे

श्री. रुपलाल एम. मेश्राम (अ.का.)

शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ, मर्या.
एम.एम.आर.डी.ए. बिल्डींग ए-१ रूम नं. ०७, सिद्धार्थ नगर,
चिंधी मार्केट जवळ, कोपरी, ठाणे (पुर्व), पिन. ४००६०३
dmobcthane@gmail.com
View On Map
9930671650
8879945080
४.

पालघर

श्री. रुपलाल एम. मेश्राम

शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ,
आफरीन अपार्टमेंट, बी विंग, फ्लॅट नं.106, पहिला मजला,
नवली रेल्वे फाटक रोड, नवली, पालघर (पूर्व), जिल्हा पालघर – 401 404
dmobcpalghar@gmail.com
View On Map
9930671650
8879945080
५.

रायगड

श्री. निशिकांत व्ही. नार्वेकर

शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ,
श्री राम समर्थ को. हौ. सो. लि., रुम नं. १०१, पहिला मजला, चेंढरे,
पो. अलिबाग, तालुका अलिबाग, जिल्हा रायगड, ४०२ २०१.
dmobcraigad@gmail.com
View On Map
02141-224448
9869281787
६.

रत्नागिरी

श्रीमती प्रिती आर. पटेल

यवतमाळ
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन( मधली इमारत),
१ ला मजला, पाटबंधारे स्टॉप, कुवारबाव,जिल्हा-रत्नागिरी-४१५ ६३९
dmobcratnagiri@gmail.com
View On Map
02352-228470
8484904637
8668898950
७.

सिंधुदूर्ग

श्रीमती प्रिती आर. पटेल (अ.का)

शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
अ- तळमजला, सिंधुदुर्ग नगरी, ओरस (ब्रु), ता.कुडाळ, जिल्हा-सिंधुदुर्ग ४१६८१२
dmobcsindhudurg@gmail.com
View On Map
02362-228119
8484904637
8668898950
पुणे विभाग

क्र.

जिल्हा

जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव

कार्यालयाचा पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

८.

पुणे

श्री. धर्मेंद्र ए.काकडे

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, इमारत क्र. बी स.नं.104/105,
मेंटल हॉस्पीटल कॉर्नर, पोलीस चौकी समोर, विश्रांतवाडी, जिल्हा-पुणे ४११ ००६.
dmobcpune@gmail.com
View On Map
020-29523059
8692802755
९.

सातारा

श्री. धर्मेंद्र ए.काकडे (अ.का.)

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, बी विंग, 2 रा मजला,
सर्व्हे नं.22/अ, जुनी MIDC रोड, बॉम्बे रेस्टाँरंट उड्डाण पूल, जिल्हा – सातारा - ४१५००३.
dmsataraobc@gmail.com
View On Map
02162-295184
8692802755
१०.

सांगली

श्री. हनुमंत पी. बिरादार (अ.का.)

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जुना बुधगांव रोड,जिल्हा- सांगली-४१६ ५१६.
dmobcsangli@gmail.com
View On Map
0233-2321513
9422040250
११.

सोलापूर

श्री. सोन्याबापू आर. गुठे (अ.का.)

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ७ वा रस्ता,
उपलप मंगल कार्यालयाजवळ,जिल्हा- सोलापूर ४१३ ००३
dmobcsolapur@gmail.com
View On Map
0217-2312595
9404347715
१२.

कोल्हापूर

श्री. हनुमंत पी. बिरादार

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ३ रा मजला,खोली क्र.१,
विचारे माळ, कावळा नाका (ताराराणी चौक),
डॉ.बाबर हॉस्पिटल जवळ,जिल्हा- कोल्हापुर-४१६ ००३
dmobckolhapur@gmail.com
View On Map
0231-2653512
9422040250
नाशिक विभाग

क्र.

जिल्हा

जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव

कार्यालयाचा पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

१३.

नाशिक

श्री. संजय जी. तायडे

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, इमारत क्र.१, बी विंग,
पहिला मजला, नासर्डीपुलाजवळ, नाशिक-पुणे रोड,जिल्हा-नाशिक - ४२२०११
dmobcnashik@gmail.com
View On Map
0253-2236073
9890277821
१४.

धुळे

श्री. सचिन एम. जोशी

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
ए-विंग तळमजला सिंचन भवन मार्ग साक्री रोड,
धुळे-४२४ ००३
dmobcdhule@gmail.com
View On Map
02562-278497
9422713330
१५.

जळगांव

श्री. दिनेश वाय. चव्हाण (अ.का.)

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
पहिला मजला, रूम नं.४, मायादेवी मंदिरासमोर, महाबळ,जिल्हा- जळगांव-४२५ ००१
dmobcjalgaon01@gmail.com
View On Map
0257-2261918
9767585964
१६.

अहमदनगर

श्री. दिनेश वाय. चव्हाण

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
द्वारा-श्री.अप्पा चंद्रकांत गोरे, सिद्धेश्वर बेकर, साई सोना अपार्टमेंट,
सारस नगर,जिल्हा- अहमदनगर-४१४ ००१
dmobcahmednagar@gmail.com
View On Map
0241-2450030
9767585964
१७.

नंदुरबार

श्री सचिन एम. जोशी (अ.का.)

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
टोकर तलाव रोड,जिल्हा- नंदुरबार-४२५ ४१२
dmobcnandurbar@gmail.com
View On Map
02564-210062
9422713330
औरंगाबाद विभाग

क्र.

जिल्हा

जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव

कार्यालयाचा पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

१८.

औरंगाबाद

श्री. भिमराव जे. मुगदल (अ.का.)

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, खोकडपुरा,
शिवाजी हायस्कूलच्या बाजुला, जिल्हा-औरंगाबाद-४३१ ००५.
dmobcaurangabad2013@gmail.com
View On Map
0240-2341544
9421763581
१९.

जालना

श्री. भिमराव जे. मुगदल

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर,
जिल्हा- जालना ४३१२०३
dmobcjalna@gmail.com
View On Map
02482-223420
9421763581
२०.

परभणी

श्री. सौंदरजी एन. झुंझारे

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जायकवाडी वसाहत, कारेगांव रोड,जिल्हा- परभणी
dmobcparbhani@gmail.com
View On Map
02452-227615
9890039491
२१.

उस्मानाबाद

श्री. प्रमोद सी. पोहरे (अ.का.)

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारती जवळ,जिल्हा - उस्मानाबाद - ४१३५०१.
dmobcosmanabad@gmail.com
View On Map
02472-223863
8149279599
२२.

बीड

श्री. सोन्याबापू आर. गुठे

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, शासकीय विश्राम गृहाच्या समोर,
अहमदनगर रोड,जिल्हा- बीड-४३१ १२२
dmobcbeed@gmail.com
View On Map
02442-232624
9404347715
२३.

नांदेड

श्री. जगन्नाथ झेड. राठोड

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ग्यानमाता शाळेसमोर,
विमानतळ रस्ता, नांदेड,जिल्हा- नांदेड-४३१ ६०५
dmobcnanded@gmail.com
View On Map
02462-220865
9422337927
२४.

लातूर

श्री. प्रमोद सी. पोहरे

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
तळमजला, जुनी डालडा फॅक्ट्री कंपाउंड, शिवनेरी गेट समोर, गुळ मार्केट, जिल्हा - लातूर - ४१३५१३
dmobclatur01@gmail.com
View On Map
02382-253334
8149279599
२५.

हिंगोली

श्री. सौंदरजी एन. झुंझारे (अ.का.)

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, १ला मजला, सिव्हील हॉस्पिटल मागे,
रिसाला बाजार, हिंगोली, जिल्हा- हिंगोली-४३१ ५१३
dmobchingoli@gmail.com
View On Map
02456-224442
9890039491
अमरावती विभाग

क्र.

जिल्हा

जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव

कार्यालयाचा पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

२६.

अमरावती

श्री. चंद्रशेखर एम. श्रीखंडे (अ.का.)

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
पोलीस आयुक्तालयाजवळ, कॅम्प ऐरीया,जिल्हा- अमरावती - ४४४७०२.
dmobcamravati@gmail.com
View On Map
0721-2550339
9423677744
२७.

बुलढाणा

श्री. भिमराव जे. मुगदल (अ.का.)

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
पहिला मजला,चिखली,जिल्हा-बुलढाणा-४४३ ००१
dmobcbuldhana@gmail.com
View On Map
07262-248285
9421763581
२८.

यवतमाळ

श्री. सुशांत के. बेझलवार (अ.का.)

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
पोलीस वसाहतीच्या मागे, दारव्हा रोड, यवतमाळ,जिल्हा- यवतमाळ - ४४५ ००१.
dmobcyavatmal@gmail.com
View On Map
07232-243052
7758866696
२९.

अकोला

श्री. जगन्नाथ झेड. राठोड (अ.का.)

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
द्वारा-अशोक प्र.लोडाम, १ ली गल्ली, मोहन भाजी भंडार चौक,
तापडीया नगर,जिल्हा- अकोला-४४४ ००१
dmobcakola30@gmail.com
View On Map
0724-2410221
9422337927
३०.

वाशिम

श्री. जगन्नाथ झेड. राठोड (अ.का.)

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
चिखली रोड,जिल्हा- वाशिम-४४४ ५०५.
dmobcwashim@gmail.com
View On Map
07252-231665
9422337927
नागपूर विभाग

क्र.

जिल्हा

जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव

कार्यालयाचा पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

३१.

नागपूर

श्री. चंद्रशेखर एम. श्रीखंडे (अ.का.)

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, बी विंग, ३०३, ३ रा मजला,
राहते कॉलनी, शासकीय औघोगिक प्रशिक्षण संस्थेसमोर,जिल्हा- नागपूर-४४० ०२२
dmobcnagpur@gmail.com
View On Map
0712-2956086
9423677744
३२.

वर्धा

श्रीमती वंदना एस. खोडे (अ. का.)

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
सेवाग्राम रोड,जिल्हा- वर्धा- ४४२००१
dmobcwardha40@gmail.com
View On Map
07152-232881
७८७५८६६२९८
३३.

भंडारा

श्री. अनिल टी. अस्वार (अ.का.)

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सिव्हील लाईन,जिल्हा- भंडारा- ४४१९०४
dmobcbhandara@gmail.com
View On Map
07184-260483
९६६५२७८०७४
३४.

चंद्रपूर

श्रीमती दिपाली डी. मांजरे (अ.का.)

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जलनगर,जिल्हा- चंद्रपूर-४४२ ४०१.
dmobcchandrapur@gmail.com
View On Map
07172-262420
9881559566
३५.

गोंदिया

श्री. चंद्रशेखर एम. श्रीखंडे

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
समाज कल्याण संकुल, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जिल्हाधिकारी कार्यालयामागे, पतंगा चौक,जिल्हा- गोंदिया-४४१ ६१४
dmobcgondia@gmail.com
View On Map
07182-234037
9423677744
३६.

गडचिरोली

श्री. किशोर के. सातपुते (अ.का.)

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
आय.टी.आय च्या मागे,जिल्हा- गडचिरोली-४४२ ६०५
dmobcgadchiroli@gmail.com
View On Map
07132-223024
9545894833

मुख्य कार्यालय

प्रशासकीय भवन, ४ था मजला,रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग,चेंबूर, मुंबई ४०००७१
दूरध्वनी. 2527 5374 | 2529 9685
  homsobcfdc@gmail.com

आमची जिल्हा कार्यालये

कोकण विभाग

 • 022-26591335
 • 022-26591335
 • 8879945080
 • 8879945080
 • 02141-224448
 • 02352-228470
 • 02362-228119

पुणे विभाग

 • 020-29523059
 • 02162-295184
 • 0233-2321513
 • 0217-2312595
 • 0231-2653512

नाशिक विभाग

 • 0253-2236073
 • 02562-278497
 • 0257-2261918
 • 0241-2450030
 • 02564-210062

औरंगाबाद विभाग

 • 0240-2341544
 • 02482-223420
 • 02452-227615
 • 02472-223863
 • 02442-232624
 • 02462-220865
 • 02382-253334
 • 02456-224442

अमरावती विभाग

 • 0721-2550339
 • 07262-248285
 • 07232-243052
 • 0724-2410221
 • 07252-231665

नागपूर विभाग

 • 0712-2956086
 • 07152-232881
 • 9423677744
 • 07172-262420
 • 07182-234037
 • 07132-223024
View All
© हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित. | साइट मॅप | वापरसुलभता |संपर्क करा Honoured for india by affix center